tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Nepovratna sredstva podeželje

PODUKREP 6.4:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 10.9.2021 objavilo razpis kateri je namenjen krepitvi in razvoju podjetništva na podeželju. Podukrep 6.4. podpira naložbe v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, na razpisu lahko pridobite nepovratna sredstva za kar 50% upravičenih stroškov projekta, najvišji znesek sofinanciranja je 200.000 EUR.


NAMEN IN CILJI RAZPISA:

Namen razpisa je podpreti vzpostavitev in razvoj dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.
CILJI podukrepa so:
  • Vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju.
  • Izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju.
  • Krepitev podjetništva na podeželju.

UPRAVIČENCI podukrepa so:
  • Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
  • Samostojni podjetniki posamezniki.
  • Gospodarske družbe.
  • Zavodi.
  • Zadruge.

LOKACIJA naložbe:
   • se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Za pridobitev sredstev mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis zagotavljal ustrezen obseg dela (0,5 polne delovne moči - PDM v primeru enostavnih naložb oziroma 1 PDM v primeru zahtevnih naložb) ter ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja in sicer v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM.


UPRAVIČENI STROŠKI:

Upravičeni stroški morajo biti povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, stroški nakupa, namestitvijo oziroma vgradnjo opreme, strojev in naprav, vključno z IKT in biti neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti.

PODPRTE BODO NALOŽBE:

a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja: – ureditev čistilnih naprav, – zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene, – ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, – reciklaža in uporaba stranskih proizvodov, – zmanjševanje količine odpadkov, – naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s pravilnikom, ki ureja register nepremične kulturne dediščine;
b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje: – naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, – naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje, – ureditev ali vzdrževanje objektov z večjo uporabo lesa, če je najmanj 50 odstotkov nadzemnega dela objekta zgrajenega oziroma sestavljenega iz lesenih konstrukcijskih elementov.

ROK ODDAJE VLOGE:

Vloge morajo biti pripravljene in oddane do vključno 17. decembra 2021, do 13.59. Za več informacij pošljite povpraševanje na razpisi@razvijaj.si


Nepovratna sredstva za razvoj podeželja
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.