tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Razpis za nepovratna sredstva - investicije za večjo produktivnost in konkurenčnost

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je: - dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnost,i dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja, - višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, - ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, - krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah, - enakomernejša regijska porazdelitev investicij.


UPRAVIČENCI

Mikro, mala in srednje velika podjetja.


UPRAVIČENI STROŠKI

  • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…),
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike, pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,
  • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme.

Vrednost investicije (to je vsota upravičenih in neupravičenih stroškov naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev) mora znašati:
  • od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
  • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti, in
  • od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na kateri bo investicija izvedena ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa.


ROK ZA ODDAJO

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Rok za oddajo: 1.10.2022, 12.01.2023
Višina sofinanciranja: 10-50%

Za več informacij pošljite povpraševanje na razpisi@razvijaj.siNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.