tel:040270566 040 270 566razpisi@razvijaj.si razpisi@razvijaj.siprojekti@razvijaj.si projekti@razvijaj.sifacebook Razvijaj se facebook

Razpis Sid Banke

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Potrebujete sredstva za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ali kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in dela?
Si želite financiranja z 62,5 % jamstvom SID banke? Program omogoča:

  • Kredit v višini od 30.000 € do 1.500.000 €.
  • Dobo kreditiranja od 3 do 10 let.
  • Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.
  • Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
  • Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 % vrednosti glavnice kredita).

Sredstva kredita lahko namenite za:

  • Kritje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, stroškov dela ter storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba.
  • Finančni in poslovni najem opredmetenih osnovnih sredstev, pri čemer kreditojemalec mora dokazati, da je bil najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opredmetenih osnovnih sredstev.

RAZPIS JE ODPRT DO PORABE SREDSTEV.
Za več informacij pošljite povpraševanje na razpisi@razvijaj.siNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje za izdelavo spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.
Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.